top of page

RODO

Informacja dotycząca Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

dla gości OW FREGATA w Łebie

I. Informacje ogólne 

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO, jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1–88) informujemy Państwa, że realizacja prezentacja i realizacja oferty OW FREGATA w Łebie prowadzonego przez „FREGATA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (Spółka), wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu zapewnienia Państwu pełnej kontroli nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy Państwu następujące informacje: 


II. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Sportex  TOMASZ MECHLIŃSKI, KRZYSZTOF WOJCIECHOWICZ, ŁUKASZ MECHLIŃSKI  z siedzibą: Mosty, ul. Długa 53, 84-300 Lębork, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8411549795 oraz numer statystyczny (REGON) 771297715.  Z Administratorem można kontaktować się:
• pisemnie na adres: OW FREGATA ul. Brzozowa 22, 84-360 Łeba
• za pomocą poczty elektronicznej: recepcja@ow-fregata.pl 


III. Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarzania Państwa dane osobowe w następujących celach:
• prezentowania oferty OW FREGATA,
• zawierania i realizacji umów o świadczenie usług ze strony OW FREGATA,
• realizacji płatności,
• obsługi reklamacji,
• dochodzenia ewentualnych roszczeń Spółki / obrona przed ewentualnymi roszczeniami wobec Spółki, 
• dokumentowania wykonania usług dla celów podatkowych,
• przeprowadzania działań marketingowych jak również przesyłania informacji handlowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnych zgód.

Ponadto Spółka przetwarza dane osobowe osób znajdujących się na terenie OW FREGATA gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom OW FREGATA. 


IV. Kategorie danych osobowych 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:
• imię i nazwisko,
• adres do kontaktu,
• adres e-mail,
• nr telefonu,
• nr dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• numer rejestracyjny samochodu (w przypadku parkowania samochodu na terenie OW FREGATA),

zaś w przypadku przedsiębiorców dodatkowo:
• nazwa firmy,
• numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
• adres siedziby,V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa ze Spółką. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest odrębna Państwa zgoda. Zgodę tę mogą Państwo w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem tej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie zarejestrowanym przez monitoring jest ochrona Państwa żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Spółki. 


VI. Podmioty którym mogą zostać przekazane dane osobowe
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane, w minimalnym koniecznym zakresie, podmiotom współpracującym z Administratorem takim jak: 
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy Spółki, którym Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
• księgowości,
• firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
• firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
• Urząd Miejski w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba w celu realizacji poboru oraz rozliczania opłaty miejscowej,VII. Okres przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej ze Spółką będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu stron związanych z umową jak również do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody. Państwa dane osobowe zgromadzone przez monitoring wizyjny będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni a następnie trwale usunięte. 


VIII. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Nadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 


IX. Wymóg podania danych osobowych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić świadczenie usług ze strony OW FREGATA.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. 

Zarząd „FREGATA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

bottom of page